LOUISE TIDMAND

Trivsel, livsduelighed og mental sundhed
Louise Tidmand er en trænet foredrags- og kursusholder indenfor forskningsbaseret trivsel. Med 15 års erfaring som lærer på alle klassetrin kombineret med en forskerbaggrund indenfor emnet forstår hun at omsætte teori til praksis og konkrete øvelser i den understøttende undervisning.

Louise er Styrkeakademiets pædagogiske leder. Louise er uddannet lærer, og med mere end 15 års undervisningserfaring kombineret med en Kandidatgrad i Pædagogisk Psykologi og sit Ph.D.-studie i positiv psykologi og livsduelighed er hun din garanti for en praksisnær tilgang til det pædagogiske arbejde.

I januar 2012 udgav Louise bogen Min glade Bog - 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre, og i februar 2013 udgav hun undervisningsmaterialet Min glade bog i skolen - Få glæden ind i klasseværelset på 25 dage, i februar 2014 Min Styrkebog - få styrkerne i spil i klasseværelset og Styrkespillet sammen med Cand.pæd.ant. Ivan Jakobsen. Alle ovennævnte materialer bliver anbefalet af hhv. Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen og Psykiatrifonden. Louise Tidmand er tilknyttet Louise Klinges arbejde med Relationskompetence Vejleder Uddannelsen. 

Louise er en erfaren foredragsholder om emnet positiv psykologi, trivsel, mental sundhed og det styrkebasserede perspektiv, og hun laver også efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger. Louise forelæser desuden på landets universiteter og underviser på bl.a. kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi og på Masteruddannelsen i Positiv Psykologi ved Aarhus Universitet. Louises forskning har vakt opmærksomhed på diverse internationale konferencer, hvor Louise præsenterer sit arbejde med at omsætte forskningsbaseret viden til konkret pædagogisk praksis.

I dag er Louise tilknyttet Københavns Professionshøjskole som Adjunkt og underviser på Pædagogddannelsen.

 

Foredrag

Send forespørgsel

FÅ STYRKERNE I SPIL I KLASSEVÆRELSET

Kompetenceudvikling baseret på forskningsdokumenterede metoder og styrkebaserede materialer med fokus på inklusion og elevinddragelse. Styrkerne og dialogen omkring disse giver os mulighed for at udvikle mere selvværd og selvtillid, så vi føler os stærkere og mere kraftfulde indeni. Dette kan udvikle vores robusthed til at klare de udfordringer, vi møder, og give os en større forståelse for, hvordan vi kan få vores styrker i spil i forhold til optimal læring. I styrkerne ligger der gemt et udviklings- og vækstpotentiale. Det betyder, at hvis vi finder, italesætter og udvikler vores styrker, kan vi bl.a. forvente en større følelse af autencitet samt mere energi og engagement i de ting, vi laver. Styrkearbejdet skaber derfor en optimal basis for elevinddragelse og arbejdet med entreprenørskab i undervisningen.

Med dette kompetencekursus ønskes at sætte fokus på børn og unges styrker og potentialer og at bidrage til de pædagogiske institutioners identitetsudviklende opgave.

Styrkerne er meget relevante i bl.a. specialområdet og anvendes f.eks. ifht. diagnosticerede unges vej til arbejdsmarkedet, men er også velegnet til udsatte unge, som ofte har haft skoleforløb med mange nederlag, f.eks. anbragte eller følelsesskadede børn og unge.

Kurset strækker sig over seks timer.

Send forespørgsel

POSITIV PSYKOLOGI OG LÆRING

Lær hvordan I kan bruge Positiv Psykologi i praksis på jeres skole.

Hvorfor lærer glade børn bedst? Dette og meget andet giver dette kursus svaret på. Med udgangspunkt i forskningsresultaterne indenfor den Positive Psykologi stilles der skarpt på positive emotioners betydning for trivsel, læring, selvværd og selvtillid. Men vi ser også på, hvordan vi kan bruge de negative emotioner konstruktivt.

Kursusdeltagerne får indsigt i, hvad positiv psykologi er, og hvordan positiv psykologi kan knyttes direkte til læringsteori.

Gennem eksempler omsættes teori til praksis, og gennem enkle øvelser får deltagerne mulighed for at reflektere over egen praksis.

Positiv Psykologi og læring er et kursus for lærere og pædagoger og andre, der arbejder med børn. Alle går fra kurset med viden, indsigt og refleksioner over egen praksis.

Kurset strækker sig over fire timer.

Send forespørgsel

FORÆLDREAFTEN - KEND DIT BARNS STYRKER

Oplæg til forældreaften. Her fortæller Louise Tidmand om styrkerne og de materialer, som eleverne kan arbejde med. På den måde etablerer vi en fælles referenceramme for trivselsarbejdet mellem lærere, pædagoger, elever og forældre.

Forældreforedraget faciliterer forældreinddragelse i trivselsforløb på skolen.

Oplægget varer to timer.

Send forespørgsel

LIVSDUELIGHED, DANNELSE OG LÆRING I ET STYRKEPERSPEKTIV

Vi oplever i dag en ungekultur, hvor stress, præstationsangst og kravet om uddannelsesparathed, robusthed og livsduelighed er en udfordring for mange. Et stigende antal unge føler sig presset, både når det gælder uddannelsesvalg og gennemførsel, og når det gælder deltagelse i en ungekultur, der i stigende grad handler om selviscenesættelse på bl.a. sociale medier. Den store udfordring for de professionelle omkring de unge er bl.a., hvordan vi varetager dannelsesopgaven og skaber livsduelighed hos de unge, så de føler sig robuste og har strategier til at håndtere sig selv, når livet bider fra sig.

Dette kursus giver konkrete indsigter og værktøjer til, hvordan vi kan løse opgaven i et styrkeperspektiv, der understøtter det afgørende paradigmeskifte, der betyder, at vi går fra at italesætte hinanden og os selv i et mangelsyn til i stedet at gøre det i et ressourcesyn, hvor de personlige karakterstyrker kommer i fokus og skaber grobund for trivsel, motivation og læring.

Kurset introducerer arbejdet med dannelse, livsduelighed, trivsel og personlig alsidig udvikling i et styrkeperspektiv. Med udgangspunkt i fakta om unge sættes der fokus på selve dannelsesopgaven og på, hvad det vil sige at være livsduelig og robust.

Med udgangspunkt i forskning introduceres den positive psykologi og de personlige karakterstyrker som et værktøj til netop at arbejde med dannelse, livsduelighed og robusthed. Den styrkebaserede tilgang til opgaven sættes i spil i forhold til læring, feedback, målsætninger og uddannelsesparathed.

Send forespørgsel

LEGO SERIOUS PLAY © - ROBUSTE FÆLLESSKABER PÅ LÆRERVÆRELSET

Går stress udover jeres arbejdsfællesskab? Får for mange reformer fokus væk fra, at du og dine kollegaer trives, så du kan smitte eleverne med det?

Nogle steder er lærerværelset hårdt ramt af stress; stress over reformer og en stresset hverdag, som hæmmer teamdynamikken og dermed også det tværfaglige samarbejde omkring en klasse eller en årgang.

Følelsen af meningsfyldthed og en mission med at stå op om morgenen, at vi er en del af et fællesskab, og at vi bidrager med og til noget, der er større end os selv, er afgørende for en lærer og pædagog. På dette kursus får du og dine kollegaer værktøjerne og indsigt i egne og kollegaernes styrker og forståelse for, hvordan I kan kombinere dem til et robust fællesskab på en arbejdsplads, hvor I oplever trivsel og mening.

Kerneopgaven i folkeskolen er omgivet af en verden med stigende kompleksitet og uforudsigelighed. For lærere og pædagoger indebærer det stress og underskud, som mange oplever, at fokus flyttes væk fra den produktive erfaringsudveksling, innovation i undervisningen, opfindsomhed, kreativitet og sparring. Det kræver en samlet indsats og tid til, at alle bidrager til en endnu bedre undervisning og den vigtige fællesskabsfølelse.

Denne dag sikrer, at alle går fra kurset med forståelsen for, at ledelse, kollegagrupper og individer alle har et ansvar og en mulighed for at tilvejebringe et stærkt fællesskab på lærerværelset ved at synliggøre dine og dine kollegaers evner og styrker og give jer en fælles mulighed for at kombinere dem på en arbejdsplads, hvor du og dine kollegaer oplever fællesskab, trivsel, faglig dynamik og sparring på et højere niveau.

...og der er mere!

Vi afslutter kursusdagen med en konkret handleplan og tre formulerede og nedskrevne tiltag, som skal sikre forankringen og engagement til opgaven fra alle parter i organisationen.

Kurset strækker sig over seks timer.

Send forespørgsel

CERTIFICERINGSKURSUS I BRUG AF ZIPPYS VENNER

Zippys venner er et danskudviklet internationalt undervisningssystem indenfor social emotionel læring. Programmet er evidensbaseret og anbefales af WHO, Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Målsætningen med programmet er at lære børn i alderen 5-7 år at identificere og tale om følelser, at klare udfordringer og problemer i hverdagen og støtte andre, der har det svært.

Der kan undervises i programmet i storbørnsgrupper i børnehaver, i før-skole-grupper og i 0. og 1. klasse. Zippys venner baseres på fortællinger om den vandrende pind Zippy, hans venner og deres udfordringer. Børnene skal selv finde løsninger på de problemer, der opstår i fortællingerne. Der er fokus på overførsel af læring ved at læringserfaringerne gentages i nye situationer, både i Zippy-timerne og i dagligdagen. Børnene deler oplevelser og erfaringer gennem samspil og dialog. Aktiviteterne i timerne varierer mellem tegning, rollespil, øvelser, leg, samtale og selvfølgelig historierne om Zippy. Historierne har alle farverige illustrationer. Til hver zippy-lektion følger en detaljeret undervisningsvejledning.

Programmet bygger på anerkendt teori og empiri om tidlig forebyggelse, mental robuthed og mestring. Forskning viser, at mestringsstrategier fungerer forskelligt for mennesker og er ikke optimale i alle situationer. Det er derfor vigtigt, at barnet selv udvikler et rigt arsenal af evner til at mestre de forskellige strategier i overensstemmelse med den enkelte situation. Lærer barnet dette tidligt i livet, forebygger det psykiske problemer og fremmer den mentale sundhed.

Den nyeste evaluering af Zippys venner viser, at deltagerne bliver bedre til at mestre problemer, og at sociale egenskaber styrkes. Også James Heckman, stjerneøkonom, nobelpristager og formand for Trygfondens Børneforskningscenter, understreger vigtigheden i, at investeringer i udsatte børn tidligt i deres liv giver et større udbytte end programmer rettet mod børnene efter skolestart.