STIG BROSTRØM

Forsker, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Stig Brostrøm er en efterspurgt foredragsholder indenfor det pædagogiske felt. Fokus i hans arbejde har særligt været på dagtilbuds- og socialpædagogikken. Stig er kendt for at kombinere sin høje teoretiske faglighed med praktiske eksempler fra hans arbejde med børn.

Stig Brostrøm står bag en lang række bøger og artikler og har deltaget i national, nordisk og international småbørnspædagogisk forskning. Han er selv uddannet pædagog, har gennemført den Humanistiske Basisuddannelse fra RUC, er cand.pæd. og ph.d. med en afhandling om skolestart i Danmark og USA. I dag er Stig professor m.s.o. og leder af forskningsenheden Barndom, læring og didaktik på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelsen (DPU), Aarhus Universitet.

I sin forskning har Stig behandlet en lang række pædagogiske emner, bl.a. overgangen til skolen, herunder børnehavebørns syn på læring og skole. Derudover har han været medlem af en del komitéer og råd, bl.a. UNESCOS fagudvalg, Skolestartudvalget og Folkeskolen år 2000.

Stigs foredrag tager udgangspunkt i hans bøger og artikler og er blot et udpluk af mulige emner, Stig kan præsentere. Foredragene kan både målrettes professionelle fagpersoner og/eller forældregrupper.

Foredrag

Send forespørgsel

BØRNS LÆRING OG UDVIKLING

Børn er agenter for egen læring. De lærer hele tiden gennem aktiv deltagelse. Det er vigtigt, at læreprocessen har karakter af leg, og det gælder derfor om at udvikle et lege-læringsbegreb, der bl.a. er karakteriseret ved frivillighed og indre motivation, indlevelse og fordybelse (flow), fantasi og fiktion, social interaktion og variation.

Læringsprocessen skal også have et indhold, der for barnet opleves som meningsfuldt, og som overskrider barnets aktuelle indsigt og kundskaber.
Send forespørgsel

DIDAKTIK FOR SKOLEPÆDAGOGER

Skolereformen har i stort omfang inddraget pædagoger i skolen. Pædagoger varetager en vifte af opgaver. Således er pædagogen relations-arbejder, konfliktløser, atmosfærearbejder, dannelsesarbejder, kreativitetsarbejder, legeekspert, inklusionsarbejder og bidrager endelig som brobygger mellem børnehave, SFO og skole. Alle disse funktioner kræver en særlig pædagogisk og didaktisk tilgang, hvorfor der er brug for udvikling af en særlig didaktik for skolepædagoger. Oplægget tager sigte på at udgøre et teoretisk grundlag, der kan fungere som bagtæppe for skolepædagogers pædagogiske praksis samt deres samarbejde med lærerne.

Send forespørgsel

EARLY LITERACY I DAGTILBUD OG INDSKOLINGEN

Med begrebet literacy anlægges en bredere og mere dynamisk sprogforståelse. Begrebet overskrider den gængse og simple sprog-, læse- og skriveforståelse.

Hvordan kan pædagoger i indskolingen, SFO og børnehave opbygge et kommunikativt miljø, der er præget af verbal- og skriftsproglige aktiviteter og hverdagssamtaler?

Begrebet dialogisk læsning præsenteres også i foredraget. Et aktuelt bud på, hvordan pædagoger kan opbygge en alsidig og personligt udviklende literacy-pædagogik.
Send forespørgsel

OVERGANG FRA BØRNEHAVE TIL SFO OG SKOLE SAMT INDSKOLINGSPÆDAGOGIK

For at børn kan trives og lære i de nye omgivelser, er en god overgang fra børnehave til skole afgørende.

Overgangen skal være præget af kontinuitet og helhed, og et udvidet samarbejde mellem børnehave, SFO og skole er nødvendigt. I foredraget giver Stig Brostrøm svar på, hvad et sådan tværprofessionelt samarbejde skal bestå af, og hvad der kendetegner den gode overgangspædagogik.

Følgende spørgsmål bliver desuden besvaret gennem teoretiske indfaldsvinkler og praktiske eksempler:

  • Hvilke overgangsaktiviteter er vigtige at udvikle?
  • Hvordan sikrer pædagoger i børnehaven og børnehaveklasseledere sammenhæng i pædagogikken?
Send forespørgsel

SFO OG FRITIDSPÆDAGOGIK

Hvad kendetegner god fritidspædagogik? Hvori adskiller den sig fra både børnehave- og skolepædagogik og på hvilken måde kan den bidrage til skolens udvikling? En teoretisk og praktisk belysningen af disse spørgsmål kan bidrage til synliggørelse af en ny professionsbevidsthed hvilket både er afgørende for pædagogikken i SFO og fritidshjem men også en nødvendig ballast for pædagoger i skolen.

Send forespørgsel

UDVIKLINGEN AF SKOLEN I SKOLEREFORMENS ÅRTI

Hvad er god fritidspædagogik?
Hvordan adskiller den sig fra børnehave- og skolepædagogik?
På hvilken måde kan fritidspædagogikken bidrage til skolens udvikling?

En belysning af disse spørgsmål bidrager til at synliggøre en ny professionsbevidsthed. Spørgsmålene er afgørende for pædagogikken i SFO og fritidshjem og en nødvendig ballast for pædagoger i skolen. Stig Brostrøm belyser dem med udgangspunkt i både teori og praksis.