LAILA COLDING LAGERMANN

Ph.D. i pædagogisk psykologi, forfatter og foredragsholder

Send en uforpligtende forespørgsel

Vi svarer inden for 24 timer
Laila Colding Lagermann er skoleforsker/-konsulent og ekstern lektor ved DPU, Aarhus Universitet. Som foredragsholder er Laila inspirerende og inddragende, når hun med afsæt i en række aktuelle emner og problemstillinger, sætter udsatte unge, inklusion, diskrimination, etnicitet, identitetskabelse og social selvforståelse på dagsordenen.

Laila Colding Lagermann er cand. pæd. i pædagogisk psykologi med en ph.d. i uddannelsesforskning og oprindeligt uddannet folkeskolelærer. Lailas forskning er særligt tilknyttet udsatte unge, unges identitetsskabelse og sociale selvforståelse, skolevrede/skolemodstand, betydningen af lærer-elev-relationer, in- og eksklusionsprocesser blandt børn og unge i skolen. Hertil forsker hun også i marginalisering og overskridende læring blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund, hvor flere forksningspointer i foredragene ligger i direkte forlængelse af aktuelle samfundsdebatter som mange hører om- eller berøres af gennem medierne. Debatter som vedrører netop denne gruppe af unge med etnisk minoritetsbaggrund fx ift. uddannelsesfrafald, ballademagere, er de nu også rigtige danskere, etc.

Laila har specialiseret sig i emner som ungdom, ungeliv, (inddragelse af) ungeperspektiver, udsatte/maginaliserede unge, m.m., hvorfor Lailas foredrag især egner sig til professionelle, der arbejder med unge, men også til forældre og alment interesserede. 

I kraft af sin uddannelse som folkeskolelærer har Laila Colding Lagermann flere års erfaring med undervisning på alle niveauer af uddannelsessystemet, foruden udarbejdelse og gennemførelse af foredrag, oplæg, workshops og kurser for praktikere og professionelle i bl.a. skole, daginstitutioner og i kommunalt regi. Derudover står Laila Colding Lagermann bag udgivelsen af en række publikationer inden for ungeliv, unge på kanten samt unges identitetsskabelse i og på tværs af skole/uddannelse og fritid.

I 2017 er Laila Colding Lagermann aktuel med bogen Det ved vi om børn, unge og etnicitet i skolen - om hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, hvorved lærere, pædagoger og ledere inddrages som en del af samspillet, når en forholdsvis stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til både læring og trivsel.

Foredrag

Send forespørgsel

DEN ALTAFGØRENDE RELATIONSKOMPETENCE

Vi ved i dag fra bl.a. motivations- og klasseledelsesforskningen, at anerkendelse udgør en hjørnesten ift. at engagere eleverne i det, der foregår i skolen. Med afsæt i egen og andres forskning handler dette foredrag om betydningen af den professionelles relationskompetence, og om hvordan vi som professionelle med fordel kan inddrage eleverne/de unge/børnene som en del af løsningen af problemet.

Send forespørgsel

ETNICITET, SKOLELIV OG LÆRING

En forholdsvis stor andel af elever med etnisk minoritetsbaggrund synes at opleve udfordringer i skolen i forhold til såvel læring som trivsel. I dette foredrag tages der afsæt i national og international forskning i forhold til at se på, hvorledes etnicitet kan siges at få betydning i en vestlig/dansk skolesammenhæng, og i foredraget identificeres nogle knapper, som man som professionel, selv kan skrue på med henblik på at tilbyde en nuanceret pædagogik i en mangfoldig skole.

Foredraget tager afsæt i Laila Colding Lagermanns bog fra 2017 Det ved vi om børn, unge og etnicitet i skolen, der undersøger, hvordan fokus kan flyttes fra egenskaber hos eleven til relationer i skolen, og dermed inddrages lærere, pædagoger og ledere som en del af samspillet.

Send forespørgsel

FRA SKOLEMODSTAND TIL SAMFUNDSMODSTAND?

I dette foredrag går vi tættere på de unges perspektiver på sammenhængen mellem det liv de lever i skolen og det liv der af de unge gøres udenfor skolen. Foredraget bidrager med en forståelse af de processer, hvormed oplevelser af fremmedgørelse og nederlag kan skabe modstand til skolen, og for nogle unge medfører eksklusion og marginalisering i skolen.

En særlig pointe handler i den forbindelse om, hvordan denne eksklusion/marginalisering ikke blot synes at få betydning i skolen, men af de unge trækkes med udenfor skolen, og bliver (med)bestemmende for, hvordan livet gøres dér, hvilket implicerer potentielle risici for, at de unge involveres i radikaliserings- eller banderelaterede fællesskaber og -konflikter, afvisning af videre (ungdoms)uddannelse, etc.

Send forespørgsel

IN- OG EKSKLUSIONSPROCESSER I SKOLEN – MED FOKUS PÅ BETYDNINGEN AF LÆRER-ELEV-RELATIONER

Foredraget handler om betydningen af positive lærer-elevrelationer ift. at styrke uddannelsesresiliens blandt eleverne, ligesom der peges på konsekvenserne af det modsatte. I foredraget inddrages egen samt anden relevant forskning på området, ligesom foredraget inddrager mange eksempler fra praksis med et udgangspunkt i de unges egne perspektiver.

Send forespørgsel

SOCIAL ULIGHED I SKOLEN

Dette foredrag giver indsigt i hvordan vi kan forstå social ulighed i relation til skolen, samt hvordan, der herudfra kan arbejdes med at udvide chancelighederne eller mulighedsbetingelserne for alle børn og unge i skolen.

Send forespørgsel

UNGE PÅ KANTEN – AF SKOLE OG SAMFUND

Dette foredrag tager afsæt i forskning relateret til skolen som mulighedsrum for udsatte børn og unge i skolen. Med et specifikt fokus på det, der i forskningen betegnes som marginaliseringsprocesser og overskridende forandringsbevægelser gives i dette foredrag et indblik i elevernes identitetsskabelse og sociale selvforståelse i relation til skolen, set fra de unges perspektiver.